ఎయిర్ ఇంటెక్ బూట్ మరియు ట్యూబ్‌ను ఎలా మార్చాలి

ఆటోమోటివ్ ఇంజిన్ ఎయిర్ ఇంటెక్ ట్యూబ్ బూట్‌ను ఎలా మార్చాలి