కోడ్ 43

నా కోడ్ రీడర్ 43 ESC ని విసిరివేస్తోంది, కాని నా ట్రక్‌లో సెన్సార్ లేదు. నా ట్రక్ ఒకటి తీసుకోదు. అలాగే, నా ట్రక్కుతో నాకు సమస్యలు ఉన్నాయి ...