హీటర్ కోర్ని ఎలా మార్చాలి

ఆటోమోటివ్ హీటర్ కోర్ని ఎలా మార్చాలి