ప్రారంభించని ఇంజిన్‌ను పరిష్కరించండి

ప్రారంభించని ఆటోమోటివ్ ఇంజిన్‌ను ఎలా పరిష్కరించాలి