బ్రేక్ పుల్ ఎలా పరిష్కరించాలి

ఆటోమోటివ్ బ్రేక్ ఎలా పరిష్కరించాలి కుడి లేదా ఎడమ లాగండి